Rozszerzenie zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności narusza zasady zaufania do państwa i prawa oraz sprawiedliwości społecznej, a także podstawy samodzielności gmin – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
10 marca 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski: Rady Miasta Szczecin, Rady Gminy Ustronie Morskie oraz Rady Miasta Poznań dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 konstytucji, a ponadto:
a) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 konstytucji,
b) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, nie jest niezgodny z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny postanowił ponadto umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
                                                                                                                                                                            więcej...


Burmistrz decyzją ustalił dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (RSP) jednorazową opłatę planistyczną na rzezc Gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 
Odwołanie od powyższe decyzji wniosła RSP kwestionując prawidłowość sporządzonego operatu szacunkowego. Ponadto zarzuciła, iż wzięto pod uwagę ceny brutto, mimo, że działki rolne są zwolnione z podatku VAT. Zdaniem strony skarżącej sporządzone operaty szacunkowe są niewiarygodne, gdy biegły posługuje się nieprawdziwymi danymi. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy, wskazując, że przyjęcie cen brutto jest uzasadnione. Jeżeli bowiem mowa o wartości nieruchomości, to w istocie jest mowa i jej cenie.
Sprawa ostatecznie starfła do NSA, który w zakresie problemu czy cena transakcyjna nieruchomości w operacie szacunkowym jest ceną netto czy brutto wskazał, m.inn., że "to wartość nieruchmości jest podstawą ustalenia ceny, a nie odwrotnie. Cena nieruchomości stanowi zatem niejako konsekwencję wartości nieruchomości, jest jej pochodną. W ocenie NSA wskazane pojęcia nie mogą być wzajemnie utożsamiane. Rzeczoznawca majątkowy ustala wartość nieruchomości, a nie jej cenę. (...) Zatem cena transakcyjna o której mowa we wskazanym art. 151 jest efektem podaży i popytu, to rynek decyduje o jej wysokości. Zupełnie inną kategorią są podatki, stanowiące narzędzia polityki fiskalnej państwa. Rzeczoznawca majątkowy nie jest uprawniony do rozstrzygania o naliczaniu lub nienaliczaniu podatku, lecz do ustalenia wartości nieruchomości.(...) Z uwagi na wskazane regulacje prawne, z których jasno wynika, że rzeczoznawca ustala wartość nieruchomości a nie jej cenę, które to pojęcia nie są tożsame, uzasadnienei doliczenia podatku VAT definicją ceny jest błędne. Podatki lub inne opłaty są zwykle następstwem zawarcia transakcji, obliczanym od ceny transakcyjnej a nie wliczanym w tę cenę."
                                                                                                                                                                            więcej...
Copyright apia group © 2015