Poniżej wskazujemy niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego:
Nieruchomość lokalowa:
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inna podstawa nabycia nieruchomości,
 • dodatkowo: rzut lokalu, karta lokalu.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
 • akt notarialny nabycia lub inna podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu np. przydział do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu,
 • numer księgi wieczystej (jeżeli lokal ma założoną księgę wieczystą),
 • dodatkowo rzut lokalu.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • akt notarialny nabycia lub inna podstawa nabycia nieruchomości,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane),
 • dodatkowo: pismo w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana:
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • akt notarialny nabycia lub inna podstawa nabycia nieruchomości,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni),
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zgłoszeniu budynku do użytkowania,
 • dodatkowo: decyzja o warunkach zabudowy lub pismo w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dokumenty niezbędne d określenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu lub/i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości:
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia przesyłowe,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inna podstawa nabycia nieruchomości,
 • kopia mapy zasadniczej wraz z naniesioną infrastrukturą techniczną,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • w przypadku infrastruktury podziemnej, zwłaszcza sieci gazowej, niezbędne są informacje techniczne dot. samego urządzenia przesyłowego –  np. wysokość ciśnienia, średnica urządzenia,
 • data wydania decyzji lokalizacyjnej urządzenia,
 • data wydania decyzji pozwolającej na budowę urządzenia przesyłowego lub data posadowienia urządzenia na nieruchomości np. protokół odbioru.

W przypadku określania wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości dodatkowo potrzebne są:

 • decyzje dotyczące wysokości podatku od nieruchomości za wnioskowany okres ostatnich,
 • decyzje dotyczące wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu za wnioskowany okres (w przypadku gruntu stanowiącego przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu).
Nieruchomość komercyjna:
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • akt notarialny nabycia lub inna podstawa nabycia nieruchomości,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni), w tym dane powierzchniowo kubaturowe dla poszczególnych funkcji,
 • rzuty poszczególnych kondygnacji,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zgłoszeniu budynku do użytkowania,
 • wykaz rocznych kosztów związnych z utrzymaniem nieruchomości,
 • plan zagospodarowania nieruchomości,
 • inne, w tym dokumnety dotyczące wysokości podatku od nieruchomości, polisa ubezbieczeniowa.Copyright apia group © 2015