ODSZKODOWANIA (służebność przesyłu)
Przepisy, które regulują kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu zostały wprowadzone do Kodeksu Cywilnego (art. 305  1kc  i nast.) i obowiązują od 3 sierpnia 2008 r.
Wspomniane przepisy mają na celu uregulowanie stanu prawnego związanego z korzystaniem przez gestora sieci z urządzeń przesyłowych, które zlokalizowane są na nieruchomościach będących własnością osób trzecich. Dotyczą zarówno istniejących już urządzeń przesyłowych na nieruchomości jak i dopiero projektowanych.

Od lat zajmujemy się problematyką służebności przesyłu związaną z lokalizacją urządzeń przesyłowych na nieruchomościach tj. linii elektroenergetycznych, gazociągów, wodociągów czy ciepłociągów.

Właścicielowi nieruchomości, na której są zlokalizowane urządzenia przesyłowe, a które zostały posadowione bez wcześniejszej zgody przysługuje:
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości od gestora sieci. Wynagrodzenie to obejmuje okres dziesięć lat wstecz, licząc od dna złożenia pozwu w Sądzie w przypadku osób fizycznych oraz trzy lata wstecz w przypadku osób prawnych.
  • wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu obejmujące: odszkodowanie (rekompensatę) za obniżenie wartości nieruchomości w związku z lokalizacją urządzeń przesyłowych lub/i wynagrodzenie (ekwiwalent) za dalsze współkorzystanie z gruntu w przyszłości.
Należy zwrócić uwagę, że wysokość odszkodowania jest uzależniona od wartości nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia przesyłowe oraz stopnia ich ingerencji. Zatem wiarygodny i rzetelnie sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy pozwoli ustalić wysokość odszkodowania.
Copyright apia group © 2015